CZŁONKOSTWO

 

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO?

 

Polskie Towarzystwo Antropologiczne, kontynuujące postępowe tradycje polskiej myśli naukowej, ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu antropologii.
Cele działalności Polskiego Towarzystwa Antropologicznego określa statut.
Ich realizacja przynosi korzyści zarówno indywidualnym członkom jak i całemu środowisku.


Polskie Towarzystwo Antropologiczne:

inspiruje i otacza opieką inicjatywę i twórczość naukową, zarówno indywidualną jak i zespołową,
organizuje zebrania, konferencje i zjazdy naukowe,
prowadzi działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy i popularyzacją osiągnięć naukowych,
współpracuje z instytucjami naukowymi i badawczymi, szkołami wyższymi i innymi towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
prowadzi działalność wydawniczą,
gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne,
podejmuje inne formy działalności wynikające z potrzeb środowiska naukowego i inicjatyw wnoszonych przez członków Towarzystwa

 

Korzyści z przynależności do PTA:

 

możliwość integracji antropologów z różnych środowisk oraz sympatyków Towarzystwa,
wymiana poglądów i doświadczeń zawodowych, możliwość przedstawienia wyników prowadzonych badań
ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
prenumerata czasopisma Anthropological Review w ramach pełnej opłaty członkowskiej

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANTROPOLOGICZNEGO?

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga pisemnej deklaracji popartej opinią jednego członka Towarzystwa. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Deklaracje w dwóch egzemplarzach należy składać w wybranym oddziale terenowym PTA.

 

 

 

 

 

Formularz zgody umieszczenia danych osobowych na stronie  internetowej PTA

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł rocznie (studenci i emeryci 50 zł rocznie).

Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat. 

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie PTA  w dniu 14 września 2017 r.

Członkowie wpłacają składki na konto:

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań


46 1090 2734 0000 0001 0863 3733

 

W ramach składki członkowskiej przysługuje prawo do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa i papierowy egzemplarz Anthropological Review. Studenci wszystkich stopni płacą połowę pełnej składki z prawem do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych, nabywania po cenie ustalonej przez Zarząd Główny wydawnictw Towarzystwa i dostępem do elektronicznej wersji Anthropological Review.

 


 

Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 

Godność członka honorowego mogą otrzymać osoby fizyczne za szczególne zasługi w zakresie działalności przewidzianej przez Statut. Członkostwo nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, wolni są jednak od obowiązku uiszczania składek i opłat za wydawnictwa PTA.

 
† Prof. Jan Mydlarski (Wrocław)

† Prof. Jaroslav Suchý (Czechy)

† Prof. Adam Wrzosek (Poznań)

Prof. Jean Hiernaux (Francja)

† Prof. Michał Ćwirko-Godycki (Poznań)

Prof. Indrich Valšik (Czechy)

† Joseph Weiner (Anglia)

Prof. Robert Gessein (Francja)

Prof. Olga Niekarasow Jassy (Rumunia)

Prof. Paul Boker

† Henry Victor Vallois (Francja)

Prof. Ola Ojikutu

† Prof. Bronisław Jasicki (Kraków)

† Wsiewołod P. Jakimov (Rosja)

† Victor V. Bunak (Rosja)

1959

† Prof. Jan Czekanowski (Poznań)

† Prof. Kazimierz Stołyhwo (Kraków)

1965

† Prof. Ahmed Mahmud El Batrawi (Egipt)

1968

† Prof. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (Warszawa)

1975

† Prof. Aleksander Lech Godlewski (Warszawa)

Prof. Stanisław Górny (Wrocław)

† Prof. Wiesław Łasiński (Łódź/Gdańsk)

† Prof. Halina. Milicer (Warszawa)

† Prof. Wanda Stęślicka-Mydlarska (Wrocław)

† Prof. Paweł Sikora (Kraków)

1979

† Carl Herman Hjorstsjö (Szwecja)

† Prof. Zbigniew Drozdowski (Poznań)

1984

† Prof. Franciszek Wokroj (Poznań)

† Prof. Witold Hensel (Warszawa)

Prof. Robert Malina (USA)

† Prof. Ilse Schwidetzky (Niemcy)

Prof. Eugen Strouhal (Czechy)

Prof. Paulina Kruger-Posner Posener-Kriéger (Francja)

Prof. Petar Vlachovič (Jugosławia)

1987

† Prof. Adam Krechowiecki (Szczecin)

† Prof. Zivoin Gavrilović (Jugosławia)

Prof. Krystyna Modrzewska (Uppsala, Szwecja)

 

1990

† Prof. Zofia Bocheńska (Kraków)

† Prof. Stanisław Panek (Kraków)

† Prof. Milan Dokladal (Czechy)

1993

† Prof. Zofia Szczotkowa (Wrocław/Szczecin)

† Prof. Otto G. Eiben (Węgry)

† Prof. Milan Pospišil  (Słowacja)
 

1996

† Prof. Jadwiga Kopczyńska-Sikorska (Warszawa)

† Prof. Milan Černy (Czechy)

1999

Prof. Paweł Bergman (Wrocław)

Prof. Tadeusz Bielicki (Warszawa/Wrocław)

Prof. Judyta J. Gładykowska-Rzeczycka (Gdańsk)

 † Prof. Andrzej Wierciński (Warszawa)

2001

Prof. Maciej Henneberg (Australia)

† Prof. Tadeusz Krupiński (Wrocław)

Prof. Napoleon Wolański (Warszawa)

2003

Prof. Andrzej Malinowski (Poznań)

Prof. Józef Glinka (Indonezja)

† Prof. Teresa Łaska-Mierzejewska (Warszawa)

Prof. Antoni Janusz (Wrocław)

2006

Prof. Bernard Hałaczek (Warszawa)

2007

Prof. Guido Kriesel (Toruń)

† Prof. Krzysztof Kaczanowski (Kraków)

2013

Prof. Barbara Hulanicka (Wrocław)

2017

Prof. Danuta Kornafel (Wrocław)

2019

Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska (Warszawa)
 
Prof. dr hab. Maria Kaczmarek (Poznań)
 
Prof. dr hab. Joachim Cieślik (Poznań)

Prof. dr hab. Janusz Piontek (Poznań)